Informace o zpracování osobních údajů

Společnost JURIS REAL, spol. s r.o. – Praha, Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 26710790, DIČ: CZ26710790 [dále jen „Společnost“] zpracovává na tomto webu osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 [dále jen „GDPR“] a novelou zákona o elektronických komunikacích ze dne 15. 9. 2021.

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být smluvní partneři Společnosti a zpracovatelé, které Společnost potřebuje k zajištění chodu webu [například dodavatelé informačních technologií].

Pokud je to nutné, osobní údaje Uživatele může Společnost poskytnout dalším subjektům, pokud to společnosti ukládají právní předpisy.

Společnost neprovádí tzv. profilování ani automatizované rozhodování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Společnost na tomto webu zpracovává osobních údaje v následujícím rozsahu.

IP adresa

Logování IP adres probíhá na straně webového serveru. Logy IP adres neumožňují jednoznačnou osobní identifikaci Uživatele.

Soubory s logy IP adres procházejí rotací a nejstarší log je pravidelně mazán v intervalu 6 měsíců.

Uživatelova práva související se zpracováním a ochranou osobních údajů

  • Právo na přístup – Uživatel má právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává.
  • Právo aktualizovat své osobní údaje – uživatel má právo vyžádat si po správci přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Právo na výmaz – uživatel má právo požadovat po správci výmaz osobních údajů. Správce výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společnosti.
  • Právo na přenos osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má uživatel právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz/).