JURIS REAL dražby a aukce

JURIS REAL, spol. s r. o. je prostřednictvím společnosti JURIS REAL Dražby, a. s. již několik let provozovatelem portálu exdrazby.cz, kde jsou realizovány elektronické dražby a aukce movitých a nemovitých věcí.

Náš systém využívá většina soudních exekutorů, dále pak územně samosprávní celky (obce, města, kraje) insolvenční správci, notáři, dražební společnosti, realitní kanceláře, a další obchodní korporace či jednotlivci.

Jedná se o největší dražební systém v České republice, kde je registrováno několik desítek tisíc aktivních uživatelů – dražitelů a kde bylo realizováno již několik desítek tisíc dražeb a aukcí v celkové hodnotě několika miliard korun. Mezi nejdražší položku lze zařadit dražbu pozemku s příklepem ve výši 510 miliónů korun.

Na vývoji našeho softwaru neustále pracujeme. S ohledem na svou vysokou společenskou odpovědnost myslíme totiž především na budoucnost a dlouhodobě-konzistentní stabilitu v poskytovaných službách. Největší finanční odměnou jsou pro nás klienti, kteří se k nám kvůli našim službám opakovaně vracejí.

Pro naši společnost je rovněž charakteristické a výstižné používání moderních technologií, jako je nejnovější počítačová technika či call centrum a též nekonvenčních přístupů při maximální operativnosti a zastupitelnosti našich zaměstnanců u řešení (nejen právních) problémů v oblasti dražeb a aukcí.

Společnost JURIS REAL Dražby, a.s. bychom mohli charakterizovat jako moderní, inovativní a úspěšnou firmu s proaktivním lidským přístupem a bohatými zkušenostmi s pořádáním aukcí, dobrovolných a nedobrovolných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dobrovolných a nedobrovolných exekutorských dražeb.

Potřebnou koncesi na pořádání dobrovolných či nedobrovolných dražeb disponujeme už od roku 2011.

Dražby dobrovolné

Dražby dobrovolné provádíme na základě svobodného návrhu (svobodné vůle) vlastníka nebo osoby oprávněné s předmětem dražby hospodařit a vlastníkem zmocněné, popř. na základě zvláštního právního předpisu osoby oprávněné předmět dražby zpeněžit – zcizit, neboli prodat.

Navrhovatelem dražby dobrovolné může být vlastník předmětu dražby, včetně měst a obcí, městské části, příspěvkové či rozpočtové organizace. Může jím být rovněž likvidátor nebo insolvenční správce. 

Při provádění dražby je naším cílem dosažení nejvyšší možné ceny vydražením.

Tím dosahujeme zpeněžení v daném místě a čase za nejvyšší cenu – podání. Dražba se tak liší od běžné realitní činnosti, kdy si účastníci převodu nemovitosti prodejní cenu předem dohodnou a pak smluvně stvrdí.

Dražby nedobrovolné

Dražby nedobrovolné provádíme proti vůli vlastníka, a to na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka nebyla dlužníkem včas a řádně uhrazena, je v prodlení, a tato pohledávka je zajištěna zástavním právem, respektive soudcovským zástavním právem k předmětu dražby, případně omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem.

Pohledávka za dlužníkem musí být doložena dražebním titulem, tedy vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem, případně doložena vykonatelným notářským či (historicky) exekutorským zápisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.

Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat ochotu dlužníků uzavírat u již existujících vztahů příslušné právní úkony ve formě notářských nebo (historicky) exekutorských zápisů, nabízíme vám pomoc při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, která bude završena uspokojením budoucího navrhovatele nedobrovolné dražby z výtěžku zpeněžení předmětu dražby nedobrovolné.

Nabídněte Vaši nemovitost

Možností dražby nebo aukce získáte nejvyšší možnou cenu.

Dražby a aukce na největším
dražebním portálu
v České republice

50 000+ dražeb a aukcí
již realizováno

100 000+
registrovaných dražitelů

80+ dražebníků
registrováno

510 000 000 Kč
Nejdražší vydražená položka

Nabídka dražeb a aukcí